Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
15.07.2016
Sociálne záležitosti
Tlačové správy

Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce

Bratislava (15. júla 2016) – Ťažiskovými témami dvojdňového neformálneho rokovania ministrov členských krajín EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO), ktoré viedol slovenský minister Ján Richter, boli nové sociálne a technologické výzvy vo svete práce – demografické zmeny, migrácia, digitalizácia. Prítomní boli aj sociálni partneri na európskej úrovni.

Obyvateľstvo celej Európskej únie starne, čím zákonite klesá počet ekonomicky aktívnych ľudí v pomere k tým neaktívnym. Tento fakt ovplyvní trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia na rôznych úrovniach, ako je dostupnosť pracovnej sily, potreba nových pracovných zručností či udržanie sociálnych štandardov naprieč Európou. Zároveň starnutie postupne vytvára väčší tlak na systémy sociálnej ochrany, udržateľnosť dôchodkových systémov, zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale aj na potrebu pracovnej migrácie.

„Ukazuje sa, že technologické zmeny majú dva dôležité vplyvy - likvidujú niektoré pracovné miesta tým, že prácu ľudí nahrádzajú prácou robotov a menia kvalifikačné požiadavky na pracovníkov v mnohých profesiách, resp. vytvárajú nové profesie.”

J. Richter

Mnohé z týchto faktorov už našli systémové odozvy v zmenách politík členských krajín EÚ. Práve z toho dôvodu sa ministri a medzinárodní odborníci v diskusiách sústredili najmä na tie výzvy a otázky, ktoré prináša súčasný trend digitalizácie a robotizácie a jeho dopad na trh práce. Zhodli sa na tom, že práve tieto fenomény povedú k novým významným zmenám pre podniky aj zamestnancov samotných. Preto je potrebné tento vývoj zachytiť a pripraviť sa naň na európskej aj národnej úrovni. V tomto procese majú opäť nezastupiteľnú úlohu aj sociálni partneri, zástupcovia zamestnávateľov aj zamestnancov, ktorí zohrávajú v realite pracovného sveta stále kľúčovú pozíciu.

„Ukazuje sa, že technologické zmeny majú dva dôležité vplyvy - likvidujú niektoré pracovné miesta tým, že prácu ľudí nahrádzajú prácou robotov a menia kvalifikačné požiadavky na pracovníkov v mnohých profesiách, resp. vytvárajú nové profesie,” približuje slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Potrebné je preto nielen definovať, aké povolania zaniknú a aké budú naopak vznikať, ale aj to, ktoré zručnosti a znalosti už nebudú potrebné, lebo ich zvládnu roboty a počítačové systémy, a ktoré naopak musia pracujúci získať, aby mohli  technológie ovládať.

Spoločným východiskom rokovania bol fakt, že digitalizácia a robotizácia nie sú otázkou budúcnosti, ale už existujú a sú prítomné v reálnom čase. Neexistuje spôsob, ako by ich bolo možné zastaviť, skôr je potrebné, aby sme správne chápali ich zákonitosti a fungovanie. Ak máme zvládať procesy technologických inovácií, musíme detailne analyzovať, aké má ich zavádzanie do praxe vplyv na pracovné vzťahy, pracovné podmienky, systémy sociálneho zabezpečenia, ale aj vzdelávacie procesy a kvalifikáciu. „Dôležité je zvýšiť investície do zručností, pretože tie sú kľúčové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach. Aj preto už Európska komisia prijala nový program v oblasti zručností pre Európu,“ vysvetľuje komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.

Diskusiu o automatizácií spestrilo ministrom aj nahliadnutie do praxe - prehliadka moderného automatizovaného pracoviska v najväčšej slovenskej továrni na výrobu cukroviniek Pečivárne Sereď, I.D.C. Holding, a.s. Pečivárne sú názornou ukážkou zavádzania nových technológií do pracovného procesu a praktickou ukážkou ich vplyvu na zamestnanosť a meniace sa požiadavky na zručnosti.

V piatok pokračovali ministri pre zamestnanosť a sociálne veci najmä diskusiami o migrácii vysokokvalifikovaných pracovníkov a budúcnosti trhu práce v Európe. Podľa najnovších údajov z Európskeho pracovného monitora sa totiž zamestnanosť vracia do čias spred krízy, avšak so značnými rozdielmi medzi členskými štátmi. Navyše sa mení aj kvalita zamestnaní, čo si zasluhuje pozornosť tvorcov politík a všetkých sociálnych partnerov. Jedným z dôsledkov zmien v štruktúre zamestnanosti je aj čoraz viac ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok alebo v rámci dočasných úväzkov, čo oslabuje ich sociálne postavenie.

„Technologický vývoj prináša nové nečakané výzvy. Nové formy pracovnoprávnych vzťahov, ako sú zmluvy na „nula hodín“ a práca „na zavolanie, “hromadná práca“ alebo „zdieľaná ekonomika“ si vyžadujú väčšiu flexibilitu zo strany zamestnávateľov. Sociálna ochrana pracovníkov však nemôže byť obetovaná v záujme flexibility,“  konštatuje slovenský minister Ján Richter.

Neformálne rokovania ministrov EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku potvrdili aktuálnosť nastolených spoločných tém členských krajín a vytvorili vhodnú pôdu na hľadanie spoločných európskych riešení.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky