Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
28.11.2016
Jednotný trh
Tlačové správy

Geografické blokovanie: Rada sa dohodla na odstránení prekážok elektronického obchodovania

Rada sa 28. novembra 2016 dohodla na návrhu nariadenia, ktorým sa zakazuje neodôvodnené geografické blokovanie medzi členskými štátmi.

Online nákup z inej krajiny EÚ rovnakým spôsobom ako v prípade miestnych občanov dnes očakávajú mnohí občania. Novými pravidlami na zamedzenie neodôvodneného geografického blokovania sa výrazne zlepší hospodárstvo založené na elektronickom obchode a občanom sa sprístupní širší výber tovaru a služieb.

Peter Žiga

Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni online zákazníkom v prístupe na webové sídlo v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho.

Cieľom tohto návrhu nariadenia je odstrániť diskrimináciu zákazníkov z dôvodu ich štátnej príslušnosti a miesta pobytu alebo sídla a podporiť elektronický obchod.

Minister hospodárstva SR a predseda Rady pre konkurencieschopnosť uviedol: „online nákup z inej krajiny EÚ rovnakým spôsobom ako v prípade miestnych občanov dnes očakávajú mnohí občania. Novými pravidlami na zamedzenie neodôvodneného geografického blokovania sa výrazne zlepší hospodárstvo založené na elektronickom obchode a občanom sa sprístupní širší výber tovaru a služieb. Stane sa tak len vtedy, keď sa zaručí bezpečnosť a dôvera zo strany kupujúcich aj predávajúcich. Naším dnešným rozhodnutím, ktoré sme urobili len niekoľko mesiacov po predložení návrhu, sme pripravili pôdu pre rýchle otvorenie rokovaní s Parlamentom a ich prípadné uzavretie v budúcom roku.“ 

Dohoda sa dosiahla kvalifikovanou väčšinou. Bude spoločnou pozíciou Rady, na základe ktorej sa začnú rokovania s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu EÚ.

Hlavné charakteristiky znenia Rady:

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Hlavným cieľom návrhu je zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Jeho rozsah pôsobnosti je v súlade so smernicou o službách, čo vylučuje činnosti, ako sú napr. finančné, audiovizuálne, dopravné, zdravotné a sociálne služby.

Nové pravidlá budú v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa vzťahujú na cezhraničný predaj, ako sú napr. pravidlá týkajúce sa autorského práva a právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä nariadenia Rím I a Brusel I.

Rovnaký prístup k tovaru a službám

Podľa nových predpisov nebudú môcť obchodníci diskriminovať zákazníkov v súvislosti so všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane cien, ktoré ponúkajú pri predaji tovaru a služieb, v troch prípadoch. Keď obchodník:

  1. predáva tovar, pričom ho dodáva do členského štátu, do ktorého ponúka dodávku, alebo ho doručuje na miesto dohodnuté so zákazníkom;
  2. poskytuje elektronicky poskytované služby, ako sú napr. cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. Toto sa nevzťahuje na služby, ktorých hlavnou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom a iným chráneným predmetom úpravy alebo ich používanie, alebo na predaj diel chránených autorským právom v nehmotnej podobe, ako sú napr. elektronické knihy alebo online hudobný obsah; 
  3. poskytuje služby, ktoré zákazník prijíma v krajine, v ktorej obchodník pôsobí, ako sú napr. ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov.

Na rozdiel od cenovej diskriminácie nebude zakázané rozlišovanie cien, takže obchodníci budú môcť voľne ponúkať odlišné všeobecné podmienky prístupu vrátane cien a budú sa môcť zamerať na určité skupiny zákazníkov na určitých územiach.

Okrem toho nebudú obchodníci povinní dodávať tovar zákazníkom mimo členského štátu, do ktorého ponúkajú dodávku.

Platobné transakcie

Nariadením sa zakazuje neodôvodnená diskriminácia zákazníkov v súvislosti s platobnými prostriedkami. Obchodníci nebudú môcť uplatňovať rôzne platobné podmienky pre zákazníkov z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Nediskriminácia v súvislosti s prístupom k webovému sídlu elektronického obchodovania

Obchodníci nebudú môcť blokovať ani obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup alebo presmeruje zákazníka k inej verzii online rozhrania, musí to jasne vysvetliť.

Pasívny predaj

V zmysle všeobecného smerovania zostávajú niektoré výnimky povolené právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže naďalej v platnosti. Napríklad v situácii, keď sú obchodníci viazaní dohodou so svojím dodávateľom, ktorý ich požiadal o obmedzenie pasívneho predaja (t. j. predaja, pri ktorom sa obchodník aktívne neuchádza o podnik zákazníka). V týchto prípadoch sa nové nariadenie nebude uplatňovať.

Ďalšie kroky

Rokovania medzi Radou, Európskym parlamentom a Komisiou sa začnú po tom, keď Parlament schváli svoju pozíciu.

Kontext

Komisia predložila pôvodný návrh Rade a Európskemu parlamentu 25. mája 2016. Zakladá sa na článku 114 Zmluvy o EÚ.

Bol predložený spolu s doplnkovými legislatívnymi návrhmi o službách cezhraničného doručovania balíkov a preskúmaním nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom pokročiť smerom k skutočnej integrácii jednotného trhu.

Európska rada vo svojich záveroch z 25. a 26. júna 2015 vyzdvihla význam stratégie jednotného digitálneho trhu a vyzvala k prijatiu opatrení zameraných na vykonávanie kľúčových prvkov stratégie vrátane odstránenia zostávajúcich prekážok voľného pohybu tovaru a služieb, ktoré sa predávajú online, a na riešenie neodôvodnenej diskriminácie na základe geografickej polohy.

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky