Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
27.12.2016
Poľnohospodárstvo
Tlačové správy

Top úspechy tímov poľnohospodárov, rybolovu a ochrany životného prostredia

Tieto tímy mali zasadnutia, veď Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov sa konala so železnou pravidelnosťou každý mesiac a vďaka mimoriadnej Rade, na ktorej bola odobrená ratifikácia Parížskej dohody Európskou Rady i ministri životného prostredia zavítali do Bruselu často. Okrem toho aj pripravovali mandáty na rokovania v medzinárodných alebo regionálnych zoskupeniach, v oblasti rybolovu išlo o viac ako 30 mandátov, životné prostredie zase vystihlo konania najvyšších stretnutí strán rôznych medzinárodných dohôd, dokonca i takých, ktoré sa konajú raz za 20 rokov.

Poľnohospodárstvo a rybolov

Prijatie záverov Rady o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a boji proti nekalým obchodným praktikám; vďaka diplomatickým snahám slovenského predsedníctva sa túto tému podarilo dostať do pracovného programu Európskej komisie na rok 2017.

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/slovensko-dosiahlo-obrovsky-uspech-dvere-k-celoeuropskej-legislative-proti-nekalym-obchodnym-praktikam-su-otvorene

Poľnohospodárske trhy - nový balík pomoci pre sektor mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov formou podpory na súkromné skladovanie, úpravy verejnej intervencie a formou priamej pomoci implementovaný delegovanými aktmi; situácia sa aj vďaka podpore stabilizovala.

Jednomyseľné dohody pre rybolovné možnosti v Baltskom mori, v Čiernom mori, pre hlbokomorské populácie rýb a pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii na rok 2017.

Ďalšie podrobnosti sú prístupné na: http://www.eu2016.sk/en/press-releases/slovak-presidency-achievements-in-the-field-of-fisheries

Životné prostredie

Ratifikovaná Parížska dohoda zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy.

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/zmena-klimy-rada-prijala-rozhodnutie-o-ratifikacii-parizskej-dohody-zo-strany-eu

Konečná dohoda s Európskym parlamentom ohľadom nariadenia o ortuti. Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá ohrozuje životné prostredie a zdravie. Prijaté zmeny zosúladia legislatívu EÚ s medzinárodnými pravidlami a umožnia ratifikáciu tzv. Minamatskej dohody.

http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/12/16-mercury-pollution/

Príprava a koordinácia pozícií EÚ na početných medzinárodných rokovaniach – v prípade konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín,  na rokovania konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a Kartagenského a Nagojského protokolu, za kľúčovú možno označiť aj prípravu mimoriadneho stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu.

Závery Rady o chemikáliách, čím bol daný významný príspevok slovenského predsedníctva a členských štátov EÚ  k 10. výročiu prijatia chemickej legislatívy „Reach“, s požiadavkou na Komisiu o predstavenie stratégie o netoxickom prostredí do roku 2018.

Konferencia „Prechod na zelené hospodárstvo“ (6.-7.9.) - obsahom boli diskusie a výmena skúseností a názorov o kľúčových otázkach tohto prechodu z pohľadu politiky, financií, investícií či výskumu a inovácií; časť konferencie prezentovala úspešné inovatívne príklady a prístupy zo Slovenska a iných krajín EÚ

 

 

 

 

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky